ผู้บริหารและบุคลากรภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม

ผู้บริหาร คณาจารย์ อาจารย์พิเศษ นักวิทยาศาสตร์ บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่อื่นๆ

ผู้บริหารประจำภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม


ผศ.ดร.วรพงษ์ เทียมสอน

หัวหน้าภาคฯ
ผศ.ดร.วรพงษ์ เทียมสอน
Asst. Prof.Dr. Worapong Thiamsorn
Email: wthiemsorn@hotmail.com, worapong.t@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม >>
ผศ.ดร. ดรรชนี พัทธวรากร

รองหัวหน้าภาคฯ
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ผศ.ดร. ดรรชนี พัทธวรากร
Datchanee Pattavarakorn, Ph.D.
Email: datchanee.p@cmu.ac.th, dchpatt@gmail.com
ข้อมูลเพิ่มเติม >>