วิชาการ / หลักสูตรปริญญาเอก ของภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม

หลักสูตรปริญญาเอก

 

    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและนวัตกรรม มุ่งเน้นการแสวงหาองค์ความรู้จากงานวิจัยเชิงลึกให้เป็นเทคโนโลยีต้นแบบในอุตสาหกรรมภายในประเทศและนำความรู้ทักษะมาพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการที่สามารถนำไปประยุกต์ได้ สามารถพัฒนานวัตกรรมหรือองค์ความรู้ใหม่โดยการบูรณาการความรู้ทางเคมีอุตสาหกรรมขั้นสูงกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นสำคัญ และสามารถนำเอาเทคโนโลยีทางอุตสาหกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศได้ รวมถึงมุ่งผลิตบุคลากรทางเคมีอุตสาหกรรมที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการอย่างมีเหตุและผล แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษไปยังผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ความรับผิดชอบ ความเสียสละ ความซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ มีทักษะการเป็นพลเมืองโลกและทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต    

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม  พ.ศ. 2554 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) พ.ศ. 2560 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) พ.ศ. 2565 

 

 

แบบฟอร์ม/คู่มือ

 

 แบบฟอร์ม / แนวปฏิบัติ สำหรับบัณฑิตศึกษา 

คู่มือการทำปัญหาพิเศษทางเคมีอุตสาหกรรม ( Download pdf file )