เกี่ยวกับภาควิชา / จรรยาบรรณของนักเคมีอุตสาหกรรม

1. ดำรงไว้และส่งเสริมซึ่งความซื่อสัตย์สุจริต เกียรติและ ศักดิ์ศรี ของวิชาชีพเคมีอุตสาหกรรม
2. รับผิดชอบต่องานและผลงานในวิชาชีพของตน
3. รับผิดชอบและให้ความสำคัญอย่างมากต่อสวัสดิภาพ สุขภาพและความปลอดภัยของสาธารณชน และต่อสิ่งแวดล้อม
4. ใช้ความรู้และความชำนาญในงานวิชาชีพของตน เพื่อผลประโยชน์ของผู้ว่าจ้างหรือลูกค้า ซึ่งตนปฏิบัติงาน ให้ เหมือนเป็นตัวแทนที่ซื่อตรงหรือเป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจ
5. แสดงความคิดเห็น และให้ข้อเท็จจริงตามหลักวิชาการ ตามที่ตนทราบอย่างถ่องแท้แก่ 
สาธารณชน ด้วยความสัตย์จริง
6. สร้างชื่อเสียงในวิชาชีพจากคุณค่าของงาน และแข่งขัน กันอย่างยุติธรรม
7. พัฒนาและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาชีพของตน ตลอดเวลา ที่ประกอบอาชีพ เคมีอุตสาหกรรม และช่วยเหลือ ส่งเสริมอย่างจริงจังเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ ให้แก่นักเคมีอุตสาหกรรม ในความดูแลของตน