วิชาการ / หลักสูตรปริญญาโท ของภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม

หลักสูตรปริญญาโท

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม มุ่งเน้นการผลิต บุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจ ลึกซึ้งทางวิชาการและงานวิจัยในสาขาวิชา ได้แก่ อุตสาหกรรม เซรามิกส์อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงและปิโตรเคมี อุตสาหกรรมพอลิเมอร์ อุตสาหกรรมโลหะ และอุตสาหกรรมพื้นฐานอื่นๆ เพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพ ด้านการวิจัยและสามารถพัฒนา เทคโนโลยีของตนเองได้ ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ และ การแก้ไขความยากจน ตลอดจนการยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคม สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ของประเทศ ด้านการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศและการเสริมสร้าง การพัฒนาที่ยั่งยืน

- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม พ.ศ. 2548 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม พ.ศ. 2561 

 

แบบฟอร์ม/คู่มือ

 

 แบบฟอร์ม / แนวปฏิบัติ สำหรับบัณฑิตศึกษา 

คู่มือการทำปัญหาพิเศษทางเคมีอุตสาหกรรม ( Download pdf file )