เกี่ยวกับภาควิชา / ประวัติภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม

        การเรียนการสอนทางเคมีอุตสาหกรรมอาจกล่าวได้ว่ามีการริเริ่มเปิดเป็นกระบวนวิชาเกี่ยวกับเคมีประยุกต์ ทางอุตสาหกรรมขึ้นก่อน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 เป็นต้นมา ซึ่งในระหว่างนั้น ถือเป็นกระบวนวิชาเลือกของ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ความน่าสนใจ และความสำคัญของกระบวนวิชานี้ ได้ทำให้มีการส่งคณาจารย์ไปศึกษาต่อต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ประเทศฝรั่งเศส เนื่องจากมีโครงการ ให้ความช่วยเหลือ และเชื่อมโยงระหว่าง มหาวิทยาลัยตูลูส (วิศวกรรมเคมี) และ มหาวิทยาลัยมองต์เปอลิเย (วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี) กับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโครงการเคมีอุตสาหกรรม ของภาควิชาเคมี ในระยะแรก ๆ

        ครั้นเมื่อภาควิชาเคมี มีความพร้อมมากขึ้น ทั้งในด้านบุคคลากรและห้องปฏิบัติการที่ค่อย ๆ สะสม ตระเตรียมไว้ ภาควิชาเคมีจึงได้รับนักศึกษา เพิ่มขึ้นจากโควต้าเดิม อีก 15 คน ในปี พ.ศ.2520 เพื่อจัดเตรียมให้มีการเรียนการสอน ในทางเคมีอุตสาหกรรม และในปี พ.ศ. 2522 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จึงได้ทำการเปิดการศึกษาทางเคมีอุตสาหกรรม ให้เป็น เคมี แผน 2 เพิ่มขึ้น นอกเหนือจากการศึกษาเคมีบริสุทธิ์ (เคมี แผน 1) และนักศึกษาเคมีอุตสาหกรรมรุ่นแรก ได้จบการศึกษาในปี พ.ศ. 2523 ครั้นเมื่อได้พิจารณาความเหมาะสม ของการศึกษาในด้านนี้แล้ว มหาวิทยาลัยและทบวงฯ ได้เห็นชอบในหลักการ ที่จะให้จัดตั้งการเรียนการสอน ทางเคมีอุตสาหกรรมขึ้น เป็นสาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม ภาควิชาเคมี ทั้งนี้เป็นโครงการ ที่อยู่ในแผนพัฒนาฉบับที่ 5 (2525-2529) เนื่องจากโครงการ เคมีอุตสาหกรรม ได้มีความพร้อมในด้านต่าง ๆ มาตามลำดับ และยังมีแหล่งสนับสนุนความช่วยเหลือ อีกแหล่งหนึ่ง จากรัฐบาลญี่ปุ่น ในโครงการซิลิเกตเทคโนโลยีด้วย

        สำหรับการขยายเป็น สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม ภาควิชาเคมี ได้ดำเนินการเรียนการสอน ต่อเนื่องมาจนกระทั่งในปี พ.ศ. 2536 จึงได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม สำหรับหลักสูตรบัณทิตศึกษานั้นเริ่มมีการเปิดปริญญาโท ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543