เกี่ยวกับภาควิชา / ปรัชญาของภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม

        การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศในทศวรรษ ที่ผ่านไปนั้น เป็นไปอย่างรวดเร็ว ประเทศชาติได้ พัฒนาทางเศรษฐกิจ ทั้งด้านการเกษตร และวัตถุดิบ อุตสาหกรรม มีการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติไปเป็นฐาน ด้านอุตสาหกรรม ทั้งจากผลิตผลการเกษตร และจากการ ใช้วัตถุดิบอุตสาหกรรม ในประเทศเพื่อการทำผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมมากขึ้น การพัฒนาดังกล่าวส่งผลให้เกิด ภาวะขาดแคลนบุคลากร ทั้งระดับแรงงานช่างฝีมือ และ ผู้มีความรู้ความสามารถเชิง วิชาการจนเป็นที่ประจักษ์

        การผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเชิงวิชาการ เพื่อรองรับ การเจริญเติบโต ทางอุตสาหกรรมจึงเป็น สิ่งจำเป็น และนอกจากนี้แนวคิดเกี่ยวกับการพึ่งตนเอง ทางด้าน เทคโนโลยียิ่งทำให้ ความสำคัญของการผลิต บุคลากรด้านวิชาการ อุตสาหกรรม และการผลิตเด่นชัด ขึ้น หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ บัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมนี้ จึงมุ่งพัฒนาและ เสริมสร้างบุคลากรที่มีความรู้เชิงวิชาการ ทักษะและ ประสบการณ์ด้านการปฏิบัติในระดับ อุตสาหกรรมย่อส่วน ที่มีความสามารถ ในการวิเคราะห์ปัญหา แก้ปัญหา ตลอดจนสังเคราะห์แนวคิด และองค์ความรู้เพื่อการ ประยุกต์ใช้กับ เทคโนโลยีที่ใช้อยู่ปัจจุบัน ตลอดจน สามารถพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความ ต้องการของประเทศชาติต่อไป