ข่าวสาร/ ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม
        การประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่นระดับเครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน


        

 ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับนายจิตรภานุ ทวีเศรษฐ (IC60) และ ผศ.ดร.วรพงษ์ เทียมสอน ในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่นระดับเครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2565