ข่าวสาร/ ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม
        โครงการการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน ประจำปี 2564 ส่งเสริมภาคการผลิตกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและ SMEs


        

 ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน ประจำปี 2564 ส่งเสริมภาคการผลิตกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและ SMEs ชนิด สิ่งทอ เซรามิก ไม้ และสบู่ ให้มีการใช้ทรัพยากรแร่ วัตถุดิบจากธรรมชาติ น้ำ สารเคมีและพลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดการปล่อยของเสียและมีการหมุนเวียนใช้ซ้ำและใช้ใหม่ โดยใช้แนวคิดของ Green production ร่วมกับ Circular economy ในการดำเนินงาน โดยภาคการผลิตที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จะได้การรับรองการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green production) จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยในวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา เป็นการจัดประชุมชุดคณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ ครั้งที่ 2/2564 ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ผ่านระบบ VDO Conference