ข่าวสาร/ ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม
        โครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (Thailand Graduate Institute of Science and Technology: TGIST) ประจำปี 2564


        

 ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรมขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสายธาร ลิ่มสกุล นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม ที่ได้รับทุนโครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (Thailand Graduate Institute of Science and Technology: TGIST) ประจำปี 2564 โดยมี ดร.ชัญชณา ธนชยานนท์ เป็นนักวิจัยพี่เลี้ยง สวทช. และ อ.ดร.โยธิน ฉิมอุปละ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา