ข่าวสาร/ ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม
        ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม ได้รับทุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น JST SAKURA SCIENCE PROGRAM


นักศึกษาระดับป.โทและเอก และอาจารย์ของภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม ได้รับทุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น JST SAKURA SCIENCE PROGRAM ให้เข้าร่วมทำกิจกรรมทางวิชาการด้านวิศวกรรมวัสดุ ร่วมกับนักศึกษาจาก Hanoi University of Technology และมหาวิทยาลัยเจ้าภาพ Toyama University ในระหว่างวันที่ 26 ม.ค. - 4 ก.พ. 2563 โดยรายชื่อนักศึกษาและอาจารย์ของภาควิชาที่ได้รับทุน ประกอบด้วย 1. Mr. Ronnachai Tipo 2. Ms. Nanthicha Danmatam 3. Ms. Bunyachon Phondi 4. Mr. Chitsanupong Phromma 5. Assistant Professor Satit Phiyanalinmat