ข่าวกิจกรรม/ ข่าวกิจกรรมภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม
        ภาควิชาเคมีอุตรสาหกรรมกิจกรรมการอบรม Professional Presentation and Pitching Presentation


ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรมกิจกรรมการอบรม Professional Presentation and Pitching Presentation โดย อาจารย์ ดร.ปริยานุช วุฒิชูประดิษฐ์ ภาควิชาพื้นฐานและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะการบริหารโครงการ ให้กับนักศึกษาระดับบปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 256