ข่าวกิจกรรม/ ข่าวกิจกรรมภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม
        ภาควิชาเคมีอุตรสาหกรรมต้อนรับ นักเรียนจากโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ กลุ่มภาคเหนือตอนบน เข้าเยี่ยมชมภาควิชา