ข่าวกิจกรรม/ ข่าวกิจกรรมภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม
        ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรมจัดกิจกรรมเข้าศึกษาดูงานกระบวนการผลิตปิโตรเลียมจากหลุมผลิต และกระบวนการกลั่นปิโตรเลียมในโรงกลั่นฝาง


        

 ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรมจัดกิจกรรมเข้าศึกษาดูงานกระบวนการผลิตปิโตรเลียมจากหลุมผลิต และกระบวนการกลั่นปิโตรเลียมในโรงกลั่นฝาง ณ ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่ลงเรียนกระบวนวิชา 209341 Petrochemicals Industry ในวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563