ข่าวกิจกรรม/ ข่าวกิจกรรมภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม
        เชิญศิษย์เก่าจัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม


        

 

ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนด้านการเรียนการสอน จัดสรรทุนการศึกษา  จัดสรรช่วยเหลือนักศึกษาในกรณีฉุกเฉิน สนับสนุนงานวิจัย  ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และซ่อมแซมครุภัณฑ์

          จึงขอเชิญชวนเพื่อน พี่ น้อง ศิษย์เก่า และผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างประวัติศาสตร์ที่จะนำพาคณะวิทยาศาสตร์ไปสู่อนาคตที่รุ่งโรจน์ มีศักยภาพและคุณภาพสูงทัดเทียมกับสถาบันชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนเพื่อการพัฒนาภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม

ผ่าน SCI e-Donation เลือก กองทุนภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม

https://fund.science.cmu.ac.th/Main/Home/index