ข่าวกิจกรรม/ ข่าวกิจกรรมภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม
        โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ presentation Skill