ข่าวกิจกรรม/ ข่าวกิจกรรมภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม
        ประกาศจัดตั้งชมรมศิษย์เก่าภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


         ตามที่ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรมได้จัดงานพบปะศิษย์เก่าภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2559 เวลา 17.00 น. ณ สวนอาหารบ้านร่มไม้ เพื่อหารือเรื่องการจัดตั้งชมรมศิษย์เก่าภาควิชาเคมีอุตสาหกรรมอย่างเป็นทางการ โดยมีศิษย์เก่าเข้าร่วมหารือในครั้งนี้จำนวน 19 คน          ในการประชุมนี้ได้มีมติให้จัดตั้งชมรมศิษย์เก่าภาควิชาเคมีอุตสาหกรรมขึ้น และมีวาระต่าง ๆ ตามเอกสารแนบนี้                  จึงประกาศให้ศิษย์เก่าภาควิชาเคมีอุตสาหกรรมทราบโดยทั่วกัน


        

         ตามที่ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรมได้จัดงานพบปะศิษย์เก่าภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2559 เวลา 17.00 น. ณ สวนอาหารบ้านร่มไม้ เพื่อหารือเรื่องการจัดตั้งชมรมศิษย์เก่าภาควิชาเคมีอุตสาหกรรมอย่างเป็นทางการ โดยมีศิษย์เก่าเข้าร่วมหารือในครั้งนี้จำนวน 19 คน
         ในการประชุมนี้ได้มีมติให้จัดตั้งชมรมศิษย์เก่าภาควิชาเคมีอุตสาหกรรมขึ้น และมีวาระต่าง ๆ ตามเอกสารแนบนี้
      
          จึงประกาศให้ศิษย์เก่าภาควิชาเคมีอุตสาหกรรมทราบโดยทั่วกันรายการเอกสาร Download
1 เรื่องการตั้งชมรมศิษย์เก่า-1.pdf