ข่าวกิจกรรม/ ข่าวกิจกรรมภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม
        ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม จัดอบรบเชิงปฏิบัติการเรื่อง"ทักษะการใช้เครื่องมือวิจัยและเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่องานวิจัย"


ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม จัดอบรบเชิงปฏิบัติการเรื่อง"ทักษะการใช้เครื่องมือวิจัยและเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่องานวิจัย" ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เมื่อวันที่ 7,14และ21 2565