ข่าวกิจกรรม/ ข่าวกิจกรรมภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม
        ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรมกิจกรรมการเยี่ยมชมหน่วยงานและศูนย์การเรียนรู้


ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรมกิจกรรม การเยี่ยมชมหน่วยงานและศูนย์การเรียนรู้ ณ หน่วยกำจัดน้ำเสีย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , บริษัท ธนบดีเคคอร์เซรามิจำกัด จ.ลำปาง และ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. แม่ออน จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14,17 กันยายน 2565