ข่าวกิจกรรม/ ข่าวกิจกรรมภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม
        นักศึกษาเคมีอุตสาหกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จัดค่าย IC พี่เพื่อน้อง


        

 นักศึกษาภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จัดค่าย IC พี่เพื่อน้อง โดยร่วมกันปรับปรุงอาคารการเรียนรู้ พร้อมทาสีรั้ว และทำความสะอาดอาคารเรียน โรงเรียนบ้านป่าติ้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2563 โดยกิจกรรมดังกล่าว ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรมได้จัดติดต่อกันเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมประสบการณ์ให้กับนักศึกษาในการทำประโยชน์เพื่อตอบแทนสังคมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน และเสริมทักษะการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพทักษะของนักศึกษาในการติดต่อประสานงาน และการทำงานกับบุคคลภายนอก